Love og vedtægter

Lokalråd Esbjerg-Øst

Vedtægter for Lokalråd – Esbjerg Øst:


Paragraf oversigt:

§ 1 Rådets navn

§ 2 Formål

§ 3 Afgrænsning

§ 4 Sammensætning af lokalrådet

§ 5 Valgbarhed - og stemmeberettigede til Lokalråd Øst

§ 6 Konstituering

§ 7 Beslutningsdygtighed

§ 8 Rådets hæftelser

§ 9 Økonomi

§ 10 Regnskab og revision

§ 11 Arbejdsområde

§ 12 Årsmøder

§ 13 Vedtægtsændringer

§ 14 Rådets opløsning

§ 15 Rådets forretningsorden


§ 1 Navn


Rådets navn er "Lokalråd – Esbjerg Øst''.


§ 2 Formål


Det er lokalrådets formål at arbejde for Esbjerg Østs udvikling samt virke for et samarbejde mellem alle lokale interesser til gavn for befolkningen, områdets positive udvikling samt miljøet i området.


- Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.


- Lokalrådet er upolitisk.


§ 3 Afgrænsning


Lokalråd – Esbjerg Øst´s afgrænsning følger Grundtvig– og Jerne sogns afgrænsning.


§ 4 Sammensætning af lokalrådet


Lokalrådet består af 9 alternativt 7 medlemmer. 2 folkevalgte og 7 eller 5 repræsentanter fra institutio¬ner, foreninger og erhverv m.v.

Stk. 4.1

Ved sammensætning på 9 medlemmer vælges 2 folkevalgte - 7 repræsentanter for institutioner, for-eninger og erhverv m.v.

Stk. 4.2

Skal rådet ved 9 medlemmer tegnes af 3-4 folkevalgte og 5-6 foreninger, kræver det at repræsentanter fra institutio¬ner, foreninger m.v. ikke ønsker / formår at stille en repræsentation på 7 medlemmer.

Stk. 4.3

Ved sammensætning på 7 medlemmer vælges 2 folkevalgte og 5 repræsentanter fra institutio¬ner, for-eninger og erhverv m.v.

Stk. 4.4

Skal rådet ved 7 medlemmer tegnes af 3-4 folkevalgte og 3-4 foreninger, kræver det at repræsentanter fra institutio¬ner, foreninger m.v. ikke ønsker / formår at stille en repræsentation på 5 medlemmer.

Stk. 4.5

De 7 til 5 repræsentanter for institutioner, foreninger og erhverv m.v. samt suppleanter herfor udpe¬ges in¬ternt af disse med maks. en fra hver institution, forening og erhverv m.v.


§ 5 Valgbarhed - og stemmeberettigede til Lokalråd Øst


Valgbarhed til Lokalråd Øst kræver at man er myndig person, er bosiddende i Esbjerg Øst eller har en tilknytning til området som repræsentant for en forening, institutions eller et erhverv i området.

Stk. 5.1

Stemmeberettigede til Lokalråd Øst´s opstillingsmøder og årsmøder er alle der har bopæl i området, og alle som repræsenterer en forening, en institution eller erhvervsvirksomhed i området.

Stk. 5.2

Medlemmer i foreninger, ansatte i institutioner eller erhverv, som ikke bor i Lokalråd Øst område kan ikke opnå stemmeret, da disse er repræsenteret ved den af dem valgte repræsentant for foreningen, institutionen og erhvervet. 

Stk. 5.3

I forbindelse med valg til lokalrådet kan der kun stemmes på det antal personer, der skal vælges.

Stk. 5.4

Stemmeberettigede har en stemme pr. valg.

Stk. 5.5

De folkevalgte og repræsentanter for foreninger, ansatte i institutioner/erhvervsvirksomheder m.v. vælges på årsmødet for 2 år. Der vælges suppleanter for 2 år for folkevalgte. Suppleanter for ansatte i institutioner/erhverv m.v. vælges internt af disse snarest efter konstituering. Ved forfald i Lokalrådet kan der foretages nyvalg ved førstkommende årsmøde som supplering for de, som er udtrådt.

Stk. 5.6

Der vælges 1 revisor og 1 suppleant.


§ 6 Konstituering


Lokalrådet konstituerer sig hvert 2. år efter årsmødet med formand, næstformand, sekre¬tær og kasserer senest 14 dage efter.

Stk.6.1

Formanden og et medlem tegner lokalrådet over for myndigheder, samarbejdspartnere mv.

Stk.6.2

Sammensætningen og konstitueringen meddeles kommunen umiddelbart efter første møde.


§ 7 Beslutningsdygtighed.


Lokalrådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller næstformand.

Stk.7.1

Alle beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.


§ 8 Rådets hæftelser.


Rådet hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke lo-kalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse.


§ 9 Økonomi


Lokalrådets aktiviteter søges finansieret gennem lokale sponsorater, kommunale tilskud, fonde, arran-gementer samt frivillige bidrag. Kassereren fører regnskab med lokalrådets midler, der skal være an¬bragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt muligt være rentebærende. Der er opfølgning af regn¬skabet ved hvert lokalrådsmøde.


§ 10 Regnskab og revision


Regnskabsåret følger kalenderåret.


Regnskabet forelægges lokalrådet ved første møde efter regnskabsafslutningen og skal senest en må¬ned herefter sendes til byrådet til godkendelse. Regnskabet skal før årsmødet være revideret af 2 revi¬sorer valgt blandt områdets borgere.


jf. § 4. Revisorer og 1 suppleant vælges på årsmødet for 2 år ad gangen, som øvrige.


Genvalg kan finde sted. Revisorerne må ikke være medlem af lokalrådets bestyrelse.


§ 11 Arbejdsområde


Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden og rådets møder afholdes som lukkede møder, dog er der er mulighed for forelæggelse af et lokalt pro¬blem for rådet efter henvendelse til formanden. Der føres beslutningsprotokol over møderne, der senest godkendes 8 dage efter lokalrådets møde så dette kan lægges på lokalrådets hjemmeside.


Lokalrådet kan nedsætte ad hoc grupper bestående af interesserede blandt områdets borgere til løs¬ning af relevante opgaver. Dog skal der altid være minimum en repræsentant fra lokalrådets bestyrelse i udvalget. Udvalget melder tilbage til lokalrådet.


§ 12 Årsmøder


Lokalrådet indkalder til et årligt ordinært møde med borgerne i området til afholdelse inden udgangen af april. Lokalrådet indkalder i forbindelse med disse til valg til lokalrådet hvert andet år.


Dagsorden med angivelse af tid og sted annonceres på hjemmesiden og i mindst en lokal avis med mindst 4 ugers varsel.


Årsmødet afvikles med en dagsorden, der som minimum indeholder følgende punkter:


1. Valg af dirigent, som skal konstatere, om årsmødet er gyldigt

2. Beretning

3. Regnskab

4. Dialog og fokus på indsatsområder4

5. Indkomne forslag. Forslag skal være lokalrådet i hænde senest 14 dage før årsmødet.

6. Valg hver 2. år af:

     Lokalrådsmedlemmer

     Suppleanter til lokalråd for de folkevalgte.

     Revisor.

     Revisorsuppleant.

7. Evt.


Alle afgørelser på årsmødet træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der indkaldes til borgermøde, såfremt 5 medlemmer af lokalrådet eller 50 borgere øn¬sker det. Ind¬kaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske som indkaldelse til ordinært årsmøde.


§ 13 Vedtægtsændringer


Alle vedtægtsændringer skal godkendes af årsmødet ved afstemning med 2/3 flertal blandt de frem-mødte stemmeberettigede. Såfremt der kun opnås simpelt flertal herfor, indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde, på hvilket beslutningen om vedtægtsændringer kan træffes ved simpelt fler¬tal blandt de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal være lokalrådet skriftligt i hænde senest 4 uger før årsmødet. Vedtægterne skal godkendes af Esbjerg Kommune.


§ 14 Rådets opløsning


Beslutningen om rådets opløsning kan kun, efter indstilling fra et flertal i lokalrådet, træffes på et eks¬tra-ordinært årsmøde ved 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt det krævede flertal herfor opnås, indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde.

Stk. 14.1

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde sker på samme måde, samme varsel som ordinært årsmøde på hvilket beslutningen om lokalrådets opløsning kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Rådets opløses ligeledes, såfremt det sker ved lovgivning.


Ved rådets opløsning skal en eventuel formue tilfalde almennyttige, sociale eller kulturelle formål i rådets virkeområde.Lokalråd-Esbjerg Øst valgt af Østerbyens borgere på opstillingsmøde d. 15. maj 2018       


Konstituering er sket den 15. maj 2018.


Formand:                     Bjarne Petersen                       

Næstformand:             Daniel Rasmussen

Kasserer:                      Jan Sonnichsen                         


Rådet øvrige 5 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsesmedlem:     Finn Just Jensen                      Suppleant: Thomas Barrett

Bestyrelsesmedlem:     Helle Dam                                Suppleant: Birthe M.C. Møller

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:


Forretningsorden for ’Lokalråd – Esbjerg Øst’.


1. KONSTITUERING.

På det første rådsmøde i hver funktionsperiode konstituerer rådet sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

De 4 nævnte er på valg hvert andet år. Valget foregår på årets sidste ordinære møde med funktion fra årsskiftet.


2. AFHOLDELSE AF MØDER.

Der afholdes ordinært rådsmøde min. 1. gang i kvartalet.

Datoerne kan fastsættes for 1. år af gangen og kan normalt kun ændres efter beslutning i rådet. Ekstraordinært rådsmøde afholdes, når formanden eller 4 rådsmedlemmer ønsker dette, idet der samtidig skal ligge en dagsorden for mødet.

Hvis et medlem er forhindret i et rådsmøde, sikrer denne, at en suppleant deltager.

Suppleanter kan inviteres til rådsmøderne, dog uden stemmeret.


3. INDKALDELSE OG DAGSORDEN.

Indkaldelse til møderne sker skriftligt min. 8 dage før mødets afholdelse vedlagt dagsorden og di-verse bilag.

Sager ud over det, der er sat på dagsordenen kan, såfremt et flertal af rådet godkender det, be-handles samme dag.


4. DELTAGERKREDS.

Rådet kan beslutte at indkalde andre relevante personer ved behandling af enkeltpunkter på dags-orden.


5. AFVIKLING AF RÅDSMØDERNE.

Det er normalt formanden, men i dennes fravær næstformanden, der leder rådsmøderne. Stedet for mødernes afholdelse aftales ved planlægningen af møderne, jf. stk. 2.

Såfremt en sag afgøres ved afstemning, er almindelig stemmetal afgørende. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Rådet er beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller næstformand.


6. REFERAT / PROTOKOL.

Rådets sekretær udsender referat fra mødet, som godkendes på efterfølgende møde.


7. ÆNDRING AF FORRETNINGSORDEN.

Denne forretningsorden er gældende indtil fællesrådet måtte vedtage ændringer eller beslutte, at den ikke længere skal gælde.

På førstkommende ordinært rådsmøde i en ny funktionsperiode, skal forretningsordenen dog altid tages op til revision eller godkendelse.


Således vedtaget på rådsmødet den 22. februar 2018.